Kindi logo

0%

Biziň önümlerimiz

Ajaýyp kökeler

Üýtgeşik krekerler

Süçji marşmellowlar

Tagamly krutonlar

Biziň taryhymyz

Saglykly - süýji!

Kindiniň taryhy konditer önümlerine bolan söýgi bilen başlandy. Hemme nahar söýüjileriň saglygyna jogapkärçilikli garaýyş bilen dowam edýär.

Sarp edijiler iýmitleriň sagdyn bolup biljekdigine we bolmalydygyna düşünýärler. Olary hem** tagamly** edip biljekdigimizi anyk bilýäris.

Üstünliklerimiz

Bary-ýogy birnäçe ýylyň içinde köp belentliklere çykmagy başardyk. Kindi, Ýewraziýa Ykdysady Bileleşiginiň (EAS) tehniki kadalaryna laýyklyk şahadatnamasy, ISO 9001 “Hil dolandyryş ulgamlaryna laýyklyk şahadatnamasy bar. Talaplar ”, laýyklyk şahadatnamasy ISO 22000 HACCP“ Azyk we azyk önümleriniň howpsuzlygy pudagyndaky dolandyryş ulgamlary ”.

2020-nji we 2021-nji ýyllarda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Bileleşiginiň her ýylky sergisinde Kindi hormat şahadatnamalary bilen sylaglandy.

Müňlerçe müşderi Kindi-ni halaýan kompaniýasy diýip atlandyrýarlar we dükanymyzdan gowy zatlarymyzdan çykmaýarlar.

Bir zatlar iýelimi?

Galyberse-de, alymlar artykmaç iýmitlenmegiň zyýanlydygyny köpden bäri subut edip gelýärler, ýöne açlyk hem gaty köp. Şonuň üçin dogry Kindi naharyny saýlamagyň wagty geldi. GMO-syz, emeli reňksiz, konserwantyz, glýutensiz. Ýöne ýokary hilli maddalar we ajaýyp tagam bar.

Iň gowy görýän zadyňyzy saýlap biljekdigiňize göz ýetirdik. Galyberse-de, her tagam üçin tagamymyz bar!

Şonuň üçin Kindi Türkmenistanda iň halanýan nahar!

Krekerler

Peýnir tagamly

30g

Tagamyň we dokumanyň ajaýyp deňagramlylygy - Kindi krakerleri agzyňyzda ereýär we süýji peýnir galdyrýar.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

452 kkal

Proteins

9 g

Fat

16 g

Carbohydrates

67 g

Duzly

30g

Lezzetli, süýji, gysym. Klassiki Kindi duzly krakerleri islendik gün ajaýyp üstüni ýetirer.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

446 kkal

Proteins

7 g

Fat

20 g

Carbohydrates

61 g

Künjili

30g

Kindi künji krakerleriniň gaplamasynda hasam gysyş. Tostlanan künji tohumy, krakerleriň ajaýyp tagamy bilen birleşdirilip, islendik nahary ajaýyp eder.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

453 kkal

Proteins

11 g

Fat

19 g

Carbohydrates

58 g

Gyzyl, gara Burçly we Şibitli

30g

Iki görnüşli burçuň - gara we gyzyl reňkli birleşmesi, hiç kime biperwaý galmaz.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

499 kkal

Proteins

6,6 g

Fat

16,4 g

Carbohydrates

65,5 g

Kömelek we Gaýmak tagamly

30g

Adaty däl. Ightagty. Kömelek tagamly hemişe mazaly Kindi krakerleri islendik tagam üçin ajaýyp goşundy bolar we nahar iýmek üçin amatly bolar.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

459,8 kkal

Proteins

11,5 g

Fat

20,1 g

Carbohydrates

57,5 g

Sogan we Peýnir tagamly

30g

Peýnir we sogan. Kindi krakerlerinde täze düşündirişde nusgawy tagam kombinasiýasy hiç kime biperwaý galmaz.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

466 kkal

Proteins

7,2 g

Fat

15,7 g

Carbohydrates

67,7 g

Bal tagamly

30g

Adaty bolmadyk bir zat isleýärsiňizmi? Soňra bal tagamly Kindi krakerlerini synap görmeli. Ajy we süýji, gysym we ýapyşykly - bu krakerler sizi täze tagam duýgusy bilen öwürer

Energy and nutritional value per 100g

Energy

402 kkal

Proteins

5,7 g

Fat

17,2 g

Carbohydrates

57,5 g

Kokos gyryndy we Wanil tagamly

30g

Kindi krakerlerini hasam tagamly edip biljek näme? Elbetde, vanil bilen kokosyň ekzotik birleşmesi. Iň çylşyrymly gurme üçin süýji nahar.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

466,3 kkal

Proteins

10,4 g

Fat

20,7 g

Carbohydrates

57 g

Kokos gyryndy we Wanil tagamly

300g

Kindi krakerlerini hasam tagamly edip biljek näme? Elbetde, vanil bilen kokosyň ekzotik birleşmesi. Iň çylşyrymly gurme üçin süýji nahar.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

466,3 kkal

Proteins

10,4 g

Fat

20,7 g

Carbohydrates

57 g

Suhariler

Salýami şöhlady tagamly

30g

Salýami şöhlady tagamly Kindi suharileri iýmek üçin iň gowysydyr. Onuň az kalorili, GMO däl we salam tagamy günüňizi has netijeli ulanmaga ylham berer.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

366,4 kkal

Proteins

11,2 g

Fat

5,6 g

Carbohydrates

67,8 g

Çişlik we üwmeç tagamly

30g

Barbekýu tagamy we etiň ysy bilen açyk otda gowrulan Kindi suharileri.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

366,4 kkal

Proteins

11,2 g

Fat

5,6 g

Carbohydrates

67,8 g

Peýnir tagamly

30g

Iň oňat Gollandiýaly peýnirleriň tagamy bolan Kindi suharileri Ýewropa obasynyň atmosferasyny döreder.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

366,4 kkal

Proteins

11,2 g

Fat

5,6 g

Carbohydrates

67,8 g

Sogan we Gaýmak tagamly

30g

Sogan we gaýmak tagamly Kindi suharileri nusgawy. Klassikler hiç wagt könelmez we islendik çärä laýyk bolar.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

366,4 kkal

Proteins

11,2 g

Fat

5,6 g

Carbohydrates

67,8 g

Kömelek we gaýmak tagamly

30g

Kömelek tagamly Kindi suharileri, hoşboý ysly zatlary goşmak bilen ýörite resept boýunça taýýarlanýar.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

366,4 kkal

Proteins

11,2 g

Fat

5,6 g

Carbohydrates

67,8 g

Köke

Banan tagamly

120g

Dostlaryňyz bilen bir zat bellemek? Süýji zat bilen söýgüliňizi razy etmek üçin howlukýarsyňyzmy? Kärdeşleriňiz bilen çaý içmek isleýärsiňizmi? Banan tagamly Kindi köke elmydama peýdaly bolar.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

417kkal

Proteins

7,5g

Fat

9,8g

Carbohydrates

74.4g

Bal tagamly

120g

Bal tagamly Kindi köke çaý üçin amatlydyr. Kofe üçin. Kakao üçin. Muny özüňiz iýip bilersiňiz ýa-da dostlaryňyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Entegem gaty ajaýyp bolar.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

425kkal

Proteins

6,9g

Fat

14,6g

Carbohydrates

66,4

Kakos

120g

Kakos tagamly Kindi köke çaý üçin amatlydyr. Kofe üçin. Kakao üçin. Muny özüňiz iýip bilersiňiz ýa-da dostlaryňyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Entegem gaty ajaýyp bolar.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

480kkal

Proteins

7,5g

Fat

9,8g

Carbohydrates

74,4g

Kokao

120g

Kakao tagamly Kindi köke çaý üçin amatlydyr. Kofe üçin. Kakao üçin. Muny özüňiz iýip bilersiňiz ýa-da dostlaryňyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Entegem gaty ajaýyp bolar.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

440kkal

Proteins

8,5g

Fat

15g

Carbohydrates

68g

Goýaldylan Süýt tagamly

120g

Dostlaryňyz bilen bir zat bellemek? Süýji zat bilen söýgüliňizi razy etmek üçin howlukýarsyňyzmy? Kärdeşleriňiz bilen çaý içmek isleýärsiňizmi? Goýaldylan süýt tagamly Kindi köke elmydama peýdaly bolar.

Energy and nutritional value per 100g

Energy

367kkal

Proteins

7,4g

Fat

9g

Carbohydrates

64,3g

Müşderileriň seslenmesi

Habarlaş

Haýsy önümler bilen gyzyklanýarsyňyz?