Biz barada

Önümimiziň diňe bir tagamly däl, eýsem peýdaly bolmagy üçin hem çalyşýarys.

Näme üçin biz?

Kindi önümi dürli adamlar üçin niýetlenen. Hemişe hereketde bolýan çagalaryň hem durmuşynda mynasyp ornuny tapýar.
Kindiniň islendik önüminde diňe tebigy goşundylar bar.
Beden üçin 1-2 sagatlyk açlyk duýgusyndan dynmakdan gowy we ýakymly näme zat bolup biler? Kindi önümleri diňe ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurt döwletlerinde köp dükanlarda bar.


Sergiler

2023-nji ýylyň 12-nji iýulynda Stambulda “F Stambul” sergisine 500 sany gatnaşyjylaryň biri bolduk.

2023-nji ýylyň 18-20-nji sentýabrynda Gyrgyzstanyň Oş şäheri. “Ýug EKSPO 2023” 7-nji halkara uniwersal sergi-ýarmarkasy. Täze müşderiler bilen aragatnaşygy ýol goýduk.

2023-nji ýylyň 24-26-njy oktýabry, Özbegistan. Azyk senagatynyň 26-njy ýubileý halkara sergisi.


KINDI.export

Biz dürli ýurtlardan bolan müşderilerimiz bilen işleýäris we hyzmatdaşlygyň iň gowy şertlerini teklip etmäge taýýar. Eger-de soraglaryňyz ýa teklipleriňiz bolsa biz bilen habarlaşyň.

Kindiniň Ýewraziýa Ykdysady Birleşiginiň (ЕАС) tehniki reglamentine laýyklyk şahadatnamasy, IS0 9001 «Hil menejment ulgamlary. Talaplar» standarty boýunça, IS0 22000 “Menejment ulgamlary” laýyklyk şahadatnamasy bar.

Ekologik önümçilik

Biz diňe ekologik taýdan arassa çig maly ulanýarys, taýýar önüm bolsa barlaghanada jikme-jik barlanylýar. Önümçilik jaýlarynda arassaçylyk düzgünleri berjaý edilýär.

Hili

Önümimiz kadalaşdyryjy-hukuk resminamalarynyň talaplaryna laýyk gelýär.

Düzüm bölegi

Kindi – düzüminde diňe tebigy we howpsuz bölekleri saklaýan önüm. Biz emeli reň berijileri we tagamy güýçlendirijileri ulanamzok.