• KINDI önümleri

    Saglyk üçin peýdaly kitirdewük tagamdan lezzet alyň!

    Katalogy görüň

  • KINDI katalogy

    Önümimiziň diňe bir tagamly däl, eýsem peýdaly bolmagy üçin hem çalyşýarys.

    Katalogy görüň

 

Ekologik önümçilik

Biz diňe ekologik taýdan arassa çig maly ulanýarys, taýýar önüm bolsa barlaghanada jikme-jik barlanylýar. Önümçilik jaýlarynda arassaçylyk düzgünleri berjaý edilýär.

Hili

Önümimiz kadalaşdyryjy-hukuk resminamalarynyň talaplaryna laýyk gelýär.

Düzüm bölegi

Kindi – düzüminde diňe tebigy we howpsuz bölekleri saklaýan önüm. Biz emeli reň berijileri we tagamy güýçlendirijileri ulanamzok.

KINDI bilen çagalary begendiriň

Kindiniň taryhy 2019-njy ýylda süýji-köke önümlerine bolan söýgüden başlady we ýürekse edinmegi halaýanlaryň ählisiniň saglygyna bolan jogapkärli çemeleşme bilen dowam edýär. Sarp edijilerimiz garbanmalaryň peýdaly bolup bilýändigine we bolmalydygyna düşünýärler. Biz bolsa olary tagamly edip bilýändigimizi takyk bilýäris.
Bary-bogy birnäçe ýylyň içinde biz ýokary sepgitlere ýetmegi başardyk. Kindiniň Ýewraziýa Ykdysady Birleşiginiň (ЕАС) tehniki reglamentine laýyklyk şahadatnamasy, IS0 9001 «Hil menejment ulgamlary. Talaplar» standarty boýunça, IS0 22000 “Menejment ulgamlary” laýyklyk şahadatnamasy bar.

"Kindi" krakerler

Cheezy

Со вкусом лука и сыра

Agramy 30gr

Vanilla & coconut

С ванилином и кокосовой стружкой

Agramy 30gr

Moushroom & sour cream

Грибы и сметана/p>

Agramy 30gr

Sesame

С кунжутом

Agramy 30gr

Kökeler

Banana flavoured

Со вкусом банана

Agramy 110gr

Cacao flavoured

Со вкусом какао

Agramy 110gr

Coconut flavoured

Со вкусом кокоса

Agramy 110gr

Cheezy

Со вкусом сыра

Agramy 110gr

Önümlerimiziň ýokary hilini üpjün etmek üçin biz diňe ýokary hilli düzüm bölekleri ulanýarys we önümçiligiň ähli tapgyrlaryna gözegçilik edýäris.

Suhariki

Natural red pepper

Натуральный красный перец

Agramy 30gr

Natural tomato & herbs

page,tomato_herbs

Agramy 30gr

Natural garlic & herbs

Натуральный чеснок и зелень

Agramy 30gr

Natural red pepper

Натуральный красный перец

Agramy 30gr

"Kitir" krakerler

Spicy

Со вкусом пряностей

Agramy 30gr

Sesame

С кунжутом

Agramy 30gr

Coconut & banana

Кокос и банан

Agramy 30gr

Cheezy flavour

Со вкусом сыра

Agramy 30gr